Köpvillkor

Tillämplighet
God Balans allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på God Balans hemsida angivet datum och ersätter tidigare av God Balans publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom God Balans hemsida utgör God Balans ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på God Balans hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Dessa villkor gäller endast för privatpersoner. Företag ombedes kontakta God Balans International AB på telefon 0370-132 80.

Pris och Betalning
Priserna på God Balans hemsida gäller vid ordertillfället. Frakt och eventuella postförskotts- och efterkravsavgifter tillkommer. God Balans äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan God Balans och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

Vid Rabatter och erbjudande får endast ett rabatt erbjudande andvändas per köp tillfälle.

Försäljning sker ej till omyndig eller underårig.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta från förfallodagen. God Balans tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 300 kronor inklusive moms.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer vid ordrar som understiger ett varuvärde utav 68kr, kostnaden för frakt vid ordrar under detta belopp är 75 kr. Vid postförskotts- eller efterkravsförsändelse tillkommer en avgift enligt distributörens gängse taxa därför. Vid delleverans debiteras ytterligare fraktavgift för restnoterade produkter.

Leverans
Order expedieras som regel inom 6 arbetsdagar. God Balans International AB anlitar Schenker alternativt annan leverantör för speciella uppdrag.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till God Balans debiteras ytterligare en avgift om f n 300 kr inklusive moms för att täcka God Balans transport- och administrationskostnader.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör till konsument.

Reklamation
Konsument (privatperson) har rätt att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper God Balans på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för God Balans. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Vid reklamation skall kund kontakta God Balans på telefon 0370-132 80 eller via e-post till kundtjanst@godbalans.se och uppge order och leveransdatum samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation.

Ansvar för fel
Föreligger fel som God Balans ansvarar för, åtar sig God Balans att, efter eget val avhjälpa felet genom omleverans eller återbetalning av köpeskillingen.

God Balans ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. God Balans bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – leveransförseningar eller annan ekonomisk skada.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. God Balans kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för God Balans. God Balans har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. 

God Balans tar inte ansvar för någon form av skada orsakad av felaktigt användande av eller oförmågan att använda, språksvårigheter att förstå texter, God Balans och dess material och information. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Ångerköp          

Gäller enligt konsumentköplagen. Observera att ångerrätten ej gäller på livsmedel.

Personuppgifter
God Balans är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till God Balans. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att meddela God Balans detta.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel och liknande samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på God Balans hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

God Balans International AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. God Balans friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.godbalans.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

God Balans förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel.God Balans friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan publicerad information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från God Balans International AB därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.godbalans.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av God Balans.
Delar av God Balans webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från God Balans webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från God Balans International AB.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av God Balans och God Balans bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. God Balans tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från God Balans av aktuell webbplats.

God Balans International AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.

 

 

Betal- och leveranssätt

VIKTIGT
För att få handla i God Balans shop måste du ha fyllt 18 år.
På några orter finns Hälsokonsulter/Återförsäljare där God Balans kan köpas direkt. För mer info
 kontakta vårt huvudkontor i Värnamo på tel. 0370-132 80 eller e-post kundtjanst@godbalans.se
 

Observera att under utbildningar och ledighet kan leveranstiden förlängas! Detta gäller särskilt under sommarmånaderna. 


FRAKTSÄTT
Paketet skickas med Schenker som kontaktar dig vid ankomst.
Var därför noga med att uppge rätt telefonnummer på beställningen.
Du betalar din leverans med kort eller faktura via denna hemsida eller vid avhämtningen hos ditt distributionsombud. Tänk på att liggetiden på försändelser är begränsad innan p
aketet returneras tillbaka till oss. Ej utlöst paket eller omsändning av paket debiteras ytterligare med 300 kr.

Leveranstid vanligen 1-2 arbetsdagar, max 6 arbetsdagar.

DANMARK

Till Danmark används Postnord som där har ombud. Kund i Danmark kan ej betala via kreditkort utan förbetalar.

Produkter

Handla

Information